מילון מושגים

מס רכישה

במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין (להלן – מס רכישה); מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין, ע”פ החלטת שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

מס שבח

בפשטות, מס השבח מוטל על עליית הערך שבין שווי רכישת הנכס (צמוד) לבין מחיר מכירתו, כאשר מותרות בניכוי הוצאות שהוציא המוכר על הנכס, כגון הוצאות השבחת הנכס, בניה, מס הרכישה ששולם בעת רכישתו שכ”ט עו”ד ותווך ששולמו בעת הרכישה והמכירה.

היטלי השבחה

היטל השבחה הינו סוג של מס, מוטל על בעל נכס אשר נהנה מאישור תוכנית כלשהי כגון, תוכנית מתאר מקומית שהיא, תוכנית אשר יש בה התייחסות לתיחום של שטחים, הוראות בנייה, מגבלות בנייה וכו, כאשר אותה תוכנית שאושרה ביחס לקרקע של אותו אדם משביחה מקרקעין ומעלה את ערכו.

תב"ע

תכנית בניין ערים (תב”ע) היא מסמך תיכנוני חוקי המגדיר את יעודי הקרקע, זכויות הבניה והשימושים המותרים בתחומה. תב”ע יכולה לחול בתחום תוכנית המיתאר המקומית – שינוי לתוכנית המתאר, או לחול באזור שמחוץ לתוכנית המיתאר.

תכסית

זהו השטח המותר לבנייה על פני הקרקע, בשטח זה אין כוללים מרפסות בלתי מקורות ,משטחים מרוצפים, שבילים וכד’.

קו בניין

זהו הגבול שעד אליו מותר לבנות בתוך תחומי המגרש. קו הבניין יהיה מרוחק לרב 3 – 5 מטרים מגבול המגרש. ישנם יוצאים מן הכלל כגון: מבני עזר ומחסנים שלעיתים מותר למקמם מחוץ לקו הבניין והדבר תלוי בתוכנית הבינוי (תב”ע) של היישוב.

טאבו

לפני שרוכשים דירה אחד מהדברים הראשונים שצריך לברר הוא מהו מצבו המשפטי של הנכס. לשם כך צריך לדעת את מספר הגוש, חלקה ותת החלקה של הנכס. בנכס הטאבו ניתן יהיה לראות מיהו בעל הנכס, האם יש שיעבודים, עיקולים או הערות אזהרה על הנכס.

הערת אזהרה

היא רישום בטאבו, של התחייבות בכתב לעשות עסקה במקרקעין או להמנע מלעשות עסקה במקרקעין. המטרה של רישום הערת אזהרה היא למנוע עסקה הסותרת את תוכן ההערה. לאחר חתימת חוזה הקניה הקונה רשאי לרשום הערת אזהרה כדי למנוע מהמוכר את האפשרות למכור את הדירה פעם שניה לאדם אחר.

תמ"א 38

תמ”א 38 הנה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. התמ”א אושרה ע”י ממשלת ישראל בחודש מאי 2005 ונועדה לקבוע הסדרים תכנוניים כחלק ממכלול רחב של הסדרים חוקיים, כלכליים ואחרים בכדי לגרום לשיפור המבנים וחיזוקם כנגד רעידות אדמה. תמ”א 38 קובעת הנחיות שמטרתן לעודד חיזוק מבנים. מבנה העומד בתנאי הסף של תמ”א 38, הינו מבנה אשר הוצא לו היתר בניה לפני תאריך ה 01/01/1980