ORLY JONCTION

ניהול מודל עבור פרויקט שדה התעופה אורלי, צרפת.

כלל הצוותים עבדו בשיתוף פעולה במרחב המודלים למיקסום  התקציב, עמידה בלוחות זמנים והאיכות.

2015

תאריך ביצוע

4,700

שעות עבודה

55,000 מ"ר

שטח כולל

485,000,000

תקציב